การศึกษาการจัดการขยะด้วยวิธีกำจัดขยะที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วมของ ชุมชนบ้านป่าก๊อ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Authors

  • ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiangrai College
  • ศิริพงษ์ ตรีรัตน์ Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiangrai College
  • ไพทูรย์ ยศกาศ Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiangrai College
  • สมชาย แสงนวล Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Chiangrai College

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.177588

Keywords:

Waste disposal, Anaerobic digestion tank, Incinerator

Abstract

The purpose of this research was to study of waste management using community participation in waste disposal at Baan Pa Koo, Tambon Huai Sak, Amphoe Mueang, Chiang Rai. The construction of the small garbage incinerator, anaerobic digestion tank and charcoal kiln were done for using theirs in community. Then comparative study the amount of waste before and after working was done. It was found that the amount of waste decreased from 2,790 kg/month to 325.5 kg/month by using anaerobic digestion tank 810 kg/month, and the branches were burned to produce wood coal 85 kg/hr. Finally, the small garbage incinerator can burn up to 1,570 kg/month.

References

เกียรติไกร อายุวัฒน์. (2557). โครงการการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะเสม็ดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 8(2), 1-8.

เดช ดำรงศักดิ์, ณัฏฐ์พัฒน์ คำเวียง, จีรศักดิ์ แก้วเงิน และจักรกฤษณ์ ปัญญาธรรม. (2552). การออกแบบและสร้างเตาเผาขยะชุมชน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, วันที่ 4 – 7 พฤศจิกายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่.

ธนาพล สุขชนะ. (2557). การทดสอบสมรรถนะเตาเผาขยะแบบไอเสียวกกลับ. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, วันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 จังหวัดขอนแก่น.

นิตยา โพกลาง, รำไพ กานุมาร และทรนง คำวิสิทธิ. (2560). การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมชุมชนบ้านหนองคู ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 26(2), 323-330.

ปิติพงษ์ วิริยปิยะ. (2559). การศึกษาแนวทางพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 16(3), 64-75.

ปเนต มโนมัยวิบูลย์, มงคลกร ศรีวิชัย, พัทธยาพร อุ่นโรจน์, พรรณนิภา ดอกไม้งาม, ลสักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช และแจ่มศรี โกแสนตอ. (2560). สร้างวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะ CHIANG RAI ZERO WASTE, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

เพียงตะวัน พลอาจ และศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์. (2560). การสร้างกระบวนการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 18(1), 20-30.

Downloads

Published

2019-12-14

How to Cite

สิทธิฤทธิ์กวิน ภ., ตรีรัตน์ ศ., ยศกาศ ไ., & แสงนวล ส. (2019). การศึกษาการจัดการขยะด้วยวิธีกำจัดขยะที่ต้นทางแบบมีส่วนร่วมของ ชุมชนบ้านป่าก๊อ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. Community and Social Development Journal, 20(2), 1–13. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.177588

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)