The Development of 4 Mat Instructional Management Model to Promote Nursing of Upper Gastrointestinal Bleeding for Nursing Student

Authors

  • ศุภวรรณ ป้อมจันทร์ Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan
  • จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.218157

Keywords:

4 MAT, Upper gastrointestinal bleeding, Nursing student

Abstract

The objectives of this research are to develop the teaching and learning model 4 MAT and study the effectiveness of 4 MAT instructional management by comparing the academic achievement on nursing of patients with upper gastrointestinal bleeding for nursing students. This research and development consist of 4 steps as follows, 1) analyzing existing teaching practices 2) to develop and verify quality of the instructional model, 3) to implement the instructional model4) to evaluation and improvement. The sample consisted of 5 nursing instructors taught in the nursing course, 1 person with health problems and 2 nd year nursing students at Borommarajonani College of Nursing. Sawanpracharak Nakornsawan, amount 30 people. The instruments used in the study were questionnaires; interview and 4 MAT learning cycles. Data were analyzed by percentage, Average standard deviation and t -test dependent.
The result of the research shows that most instructional management problems have lecture methods for students. And the effectiveness, it was found that the samples had scores of nursing achievement in nursing practice for patients. For the Bachelor of Nursing students after studying was higher than before at the significant level of .01.

Author Biography

จิราพร ศรีพิบูลย์บัติ, Boromarajonani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan

พย.ม (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว)

References

คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์. (2559). รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.6.
ม.ป.ท.: ม.ป.พ. (เอกสารอัดสำเนา).

นูรมา อาลี. (2559). ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำ. วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

พระราชบัญญัติการศึกษา (2562). หมวด 2 หลักการของการจัดการอุดมศึกษา ส่วนที่ 2 หลักความรับผิดชอบ.สืบค้นจาก
https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0054.pdf

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21.กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, วิชัย วงศ์สุวรรณ และอัญญรัตน์ นาเมือง. (2557). วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก และสารสนเทศร่วมสมัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. Princess of Naradhiwas University Journal Humanities and social science, 1(1), 12-20.

สถาบันพระบรมราชชนก. (2562). วิสัยทัศน์ อำนาจ หน้าที่และพันธกิจ. สืบค้นจาก https://www.pi.ac.th/group

สมชาย เหลืองจารุ. (2553). Endoscopic Finding of Upper GI Bleeding in lower Northeast part of Thailand. ใน : สมบัติ ตรีประเสริฐสุข, พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ และวโรชา มหาชัย, บรรณาธิการ Emerging Diagnostic and Therapeutic Strategies in Gastroenterology and Hepatology. กรุงเทพฯ: บริษัทสร้างสื่อจำกัด.

สุวรรณี แสงอาทิตย์, ธัญพร ชื่นกลิ่น และชุติมา เทียนชัยทัศน. (2559). ผลการสอนแบบ 4 MAT ต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี.วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 10(2), 82-91.

แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย. (2561). การเรียนรู้เชิงรุก : กิจกรรมท้าทายสำหรับผู้เรียนในยุคการศึกษา 4.0. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 8 (3), 61-71.

อังคณา ศรีสัมฤทธิ์, สมคิด ปานประเสริฐ และอินทิรา พันธุ์เมธิศร์. (2557). การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น. วารสารกองการพยาบาล, 41(1), 36-55.

McCarthy, Bernice. (1990). Using the 4 MAT System to Bring Learning Styles to School Eric Accession: NISC Discover Report. 31-37, October.

Partnership for 21 Century Learning. (2009). Framework for 21st century learning. Retrieved from https://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_NewLogo_2015.pdf

Downloads

Published

2019-12-16

How to Cite

ป้อมจันทร์ ศ., & ศรีพิบูลย์บัติ จ. (2019). The Development of 4 Mat Instructional Management Model to Promote Nursing of Upper Gastrointestinal Bleeding for Nursing Student. Community and Social Development Journal, 20(2), 95–108. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.218157

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)