การศึกษาจัดการสิ่งแวดล้อมพุทะศิลปกรรมภายในวัด เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • เสาวภา มณีเชษฐา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2015.95171

Keywords:

Environmental Management, The Buddhist Arts

Abstract

The research

Downloads

How to Cite

มณีเชษฐา เ. (2015). การศึกษาจัดการสิ่งแวดล้อมพุทะศิลปกรรมภายในวัด เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 16(2), 5–16. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2015.95171

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)