การศึกษาผลการใช้กรณีศึกษาสอนเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม ในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม

Authors

  • จิรวรรณ บุญมี คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2010.95862

Keywords:

กรณีศึกษา (Case study), วีดิทัศน์ (Video)

Abstract

บทคัดย่อไม่สมบูรณ์

Downloads

How to Cite

บุญมี จ. (2010). การศึกษาผลการใช้กรณีศึกษาสอนเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม ในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม. Community and Social Development Journal, 11(2), 19–28. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2010.95862

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)