การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Authors

  • ศุภณิช จันทร์สอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2010.95863

Keywords:

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา, หลักสูตรนิเทฯศาสตรบัณฑิต, การจัดการเรียนการสอน, การพัฒนาหลักสูตร, study of education evaluate, Curriculum Development, Bachelor, Communication Arts, Teaching and Learning

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

The Quality of the Educate Evaluation in the Curriculum of Bachelor of
Communication Arts by the Students of Communication Arts, Faculty of ManagementScience Chiang Mai Rajabhat University

This study aimed at effectiveness of using the curriculum of Bachelor of Communication Arts, division of Communication Arts, faculty of Management Science, Chiang Mai Rajabhat University. It focuses on three main points, which are effectiveness of using the curriculum, factors affecting the efficiency of learning, and ways to improve or develop the composition of this course.

The result of the quality of the educate evaluation the program demonstrated that students have basic knowledge of principle of communication and the main media in the primary level. They can understand the theory of Arts and Mass Communication, which could help to adopt in everyday life. For skills in computer use, students have the ability to use both basic computer programs and computer program for the Communication Arts. In addition, most students have skills to offer imaging camera with manual camera, digital camera, including camera movement.

The study of factors affecting the efficiency of learning found that the content of each course was sophisticated and interesting. They are also useful in everyday life including living in social. The period of the study have the appropriate number of students, and the size of the class fit into the number of those in each study group. A number of media and teaching aid are appropriated. In the area of management learning, instructors in each course is understanding of the subject as well. Media of instruction can be used properly. They are also use teaching methods and teaching techniques that cause learning. Students have the opportunity to ask questions or comment in class.

Downloads

How to Cite

จันทร์สอง ศ. (2010). การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 11(2), 29–37. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2010.95863

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)