ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลระดับผู้บริหาร กรณีศึกษาเฉพาะ กรณี: องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรปราการ

Authors

  • อรรถสิทธิ์ มณีปุระ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2010.95867

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

The Performance Effectiveness of Executive Officers: Case Study of the Subdistrict Administrative or Organizations in Samutprakan Province

The purposes of this research were to study (1) the level of performance effectiveness of executive officers (2) Comparison of the performance effectiveness among executive officers classified by personality factors (3) the relationship between the law and the rules comprehension and the performance effectiveness (4) the relationship between the motives and the performance effectiveness. The samples were 279 the purposive sampling technique was employed to obtain samples for research. The 4 rating scale questionnaire with Cronbach’s Alpha Reliability .89 was used as a tool to collect data from executive officers in local administrative organizations in Samutprakan province. The data were collected and calculated by computer program for social science research. The descriptive statistics were used in this research: percentage, mean, standard deviation and inferential statistics were t-test, One way ANOVA and Pearson’s Product Moment Correlation at significance level .01 and .05

The findings of study were: the performance effectiveness of executive officers at high level. The comparative of the performance effectiveness among executive officers classified by personality factors ; sex, salary per month, experience and position. There was statistically significance difference in performance effectiveness in every factors of personality at the .05 level. The relationships among knowledge in law and rules comprehensive and performance effectiveness of executive officers was significant at .01 level, with the lowest positively relationship (r=.16) and the positively medium relationship between the motivation factors (r=.49).

Downloads

How to Cite

มณีปุระ อ. (2010). ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลระดับผู้บริหาร กรณีศึกษาเฉพาะ กรณี: องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรปราการ. Community and Social Development Journal, 11(2), 85–96. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2010.95867

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)