การวัดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • กมลทิพย์ คำใจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95973

Keywords:

มูลค่าเพิ่มสินทรัพย์ชุมชน, การพัฒนาเศรษฐกิจ, การพัฒนาสังคม, value added of asset communities, Economic developmentว, Social development

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

Value Added Measurement of Communities' Assets forDeveloping Economic and Social of Urban and Rural of Chiang Mai

The main objective of value added measurement of communities assets for developing socio-economic of rural and urban areas in Chiang Mai is to create learning of local people in order to build the stability of communities assets management and also to know the value added gained from socio-economic development from the operation of the main research project Learning management for developing socio-economic of rural and urban areas in Chiang Mai in 2009. Participatory actionbresearch and learning management for managing communities assets were conducted in order to investigate the potential capacity and the socio-economic value added with the target groups; 58 sub district administrative organizations in 19 districts of Chiang Mai based on local socio-economic plans.

The study was that communities could learn how to build the stability of their management in communities assets. They could think, analyze and operate. They could also understand and analyze the value of communities assets, human resource, organizations, culture, environment and the body of knowledge of communities and integrated all of these things together with learning to develop local communities depend on human and knowledge capitals, a good management, virtue, participation and good awareness towards local communities. These will drive forward and increase the potential capacity of local communities and make the balance of economic as well as create the sustainability of local communities under the base of social, natural, ethical and sustainable capitals.

The result of the analysis of the value added was that it could measure the value added of the economic by these indicators; the achievement of income and the worth of finance which could generate the value of goods and services to be increased in effectiveness and efficiency for 52% and 61% respectively. For intellectual capital, human capital is 85% of the most important. Concerning the attainment of vision and mission, the indicator of the impact towards communities related to income and social welfare could create 87 percent of the confidence for economic development. Regarding society, the participation in the form of love and unity of people had 73% of increase.

Downloads

How to Cite

คำใจ ก. (2011). การวัดมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 12(1), 29–40. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95973

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)