โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้การสื่อสารชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95984

Keywords:

การจัดการการเรียนรู้, การจัดการความรู้, การสื่อสาร, การพัฒนาเศรษฐกิจ, การพัฒนาสังคม, Learning management, Knowledge Management, Communication, Economic development, Social development

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

Learning Management to Integrate Local Communication by Participation for Chiang Mai Economic and Local Development

The objective of learning management for the participatory community’ communication to develop socio – economic of local communities in Chiang Mai was 1) to create and develop public relations for local communities in Chiang Mai by arranging learning management of mass communication and 2) to increase the potential capacity for people to use the principle of participatory communication in order to present the guidelines to develop socio-economic in their communities appropriately.

The target group is 58 local administrative organizations of 19 districts in Chiang Mai. Participatory action research with the integration of local public relations, communities and local communities were conducted so that public relations media can present the guideline to develop socio-economic appropriately.

The guideline for learning management is to develop 58 public relations of local communities to learn together with local people to create media of public relations for the strategic plan by presenting socio – economic project totaling 58 local administrative organizations.

The result of the study was that local communities could learn with local organizations to produce 32 pieces of public relations media presented guidelines to develop economic and 26 pieces to develop societies. All of these mass media are broadcasted through the National Broadcasting Service of Thailand from September-December 2009. This public relations can make people know the direction how to develop the socio-economic of their own communities and motivate them to take part in the local communities’ development.

Author Biography

ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์ Learning Management to Integrate Local Communication by Participation for Chiang Mai Economic and Local Development The objective of learning management for the participatory community’ communication to develop socio – economic of local communities in Chiang Mai was 1) to create and develop public relations for local communities in Chiang Mai by arranging learning management of mass communication and 2) to increase the potential capacity for people to use the principle of participatory communication in order to present the guidelines to develop socio-economic in their communities appropriately. The target group is 58 local administrative organizations of 19 districts in Chiang Mai. Participatory action research with the integration of local public relations, communities and local communities were conducted so that public relations media can present the guideline to develop socio-economic appropriately. The guideline for learning management is to develop 58 public relations of local communities to learn together with local people to create media of public relations for the strategic plan by presenting socio – economic project totaling 58 local administrative organizations. The result of the study was that local communities could learn with local organizations to produce 32 pieces of public relations media presented guidelines to develop economic and 26 pieces to develop societies. All of these mass media are broadcasted through the National Broadcasting Service of Thailand from September-December 2009. This public relations can make people know the direction how to develop the socio-economic of their own communities and motivate them to take part in the local communities’ development.

Downloads

How to Cite

ปิ่นทอง ท. (2011). โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้การสื่อสารชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 12(2), 25–34. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95984

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)