การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีล้านนาในเขตวัฒนธรรมน่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Authors

  • อำนาจ บุญอนนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95988

Keywords:

การพัฒนาหลักสูตร, หลักสูตรท้องถิ่นดนตรีล้านนา, curriculum development, Lanna Traditional Music Curriculum of Nan cultural zone

Abstract

บทคัดย่อภาษาไทยไม่สมบูรณ์

Development of Lanna Traditional Music Curriculum for Mattayomsuksa Two in the Nan Cultural Zone

The research studied the development of a Lanna traditional music curriculum in the Nan cultural zone for Mattayomsuksa two utilizing an action research approach. The objectives of the study were: (1) to study the problems of the Lanna traditional music and the possibility of an inclusion of the music in the school local curriculum, (2) to develop a local curriculum of Lanna traditional music, (3) to determine the efficiency and effectiveness of the curriculum and (4) to evaluate the suitability of the curriculum. The samplings for the curriculum implementation were two groups of students in Mattayomsuksa two, a group of 7 students and a group of 28 students. Research tools were 1) a curriculum manual and learning plans, 2) interval informative tests and 3) students’ achievement tests. The analysis of data was displayed in qualitative and quantitative forms.

The findings from the study were: (1) the popularity of Nan’s traditional music was lessening to such a degree that it was becoming endangered, especially knowledge in traditional singing, and tactics in playing Salo and Sueng. Songs that showed the uniqueness of the Nan Cutural Zone were Saw Long Nan. Salor (string) Saw (singing) Sung (pin) Band was the only ensemble. (2) The curriculum aimed at developing basic knowledge of Lanna Traditional Music, skills in performing and having potential of further progression with an understanding the importance of musical intellectual knowledge inherited, appreciation and gratification of the ancestors. (3) The efficiency of curriculum revealed a statistic significance at 83.60/82.67 and the effectiveness was 0.70, (4) the feedbacks of experts on a suitability of the curriculum were at a high level.

Downloads

How to Cite

บุญอนนท์ อ. (2011). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีล้านนาในเขตวัฒนธรรมน่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. Community and Social Development Journal, 12(2), 67–78. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2011.95988

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)