การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบานดอกแดง ตำบลสง่าบาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • เดชวิฑย์ นิลวรรณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  • ธวัชชัย บุญมี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  • ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  • สุวลักษณ์ อ้วนสอาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  • พุทธมน สุวรรณอาสน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
  • เติมพันธ์ บุญมาประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96086

Keywords:

รกิจชุมชน, การจัดการความรู้, บ้านดอกแดง, Community Business, Knowledge Management, Ban Dok-Dang

Abstract

การศึกษาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ รูปแบบ และศักยภาพของกลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงใช้การจัดการความรู้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจชุมชน และใช้การจัดการแบบมีส่วนร่วในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานเชิงธุรกิจให้แก่กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ซึ่งแผนงานการวิจัยนี้แบ่งการพัฒนาออกเป็น5 ด้านได้แก่การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด การผลิต การเงินบัญชี และการสื่อสารการตลาด โดยมีการดำเนินการจัดเวทีชาวบ้าน สัมภาษณ์ ประชุมกลุ่มย่อย การให้ความรู้ การเขียนผังความคิด การสำรวจผู้บริโภค กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการใช้แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงมีปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจยังไม,ชัดเจน การตลาดไม,ตรงกลุ่มเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์เน้นตลาดระดับล่าง และการบันทึกรายการทางการเงินไม,ถูกต้อง จากการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ด้วยการเสริมความรู้ทางการบริหารธุรกิจ และเสริมทักษะในการจัดการแบบมีส่วนร่วม ทำให้กลุ่มมีการพัฒนารูปแบบในการดำเนินงานที่มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน มีแผนการตลาดที่เป็นรูปธรรม มีการพัฒนาสื่อทางการตลาด มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ และมีการบันทึกรายการทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุ่ม จนกลุ่มสามารถจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดงได้สำเร็จ แสดงถึงศักยภาพของกลุ่มได้อย่างชัดเจน

The study of knowledge management to develop the community business of Ban Dok-Dang Sewing Group, Doi-Saket District, Chiang Mai was to investigate problems, needs, patterns and potentials of Ban Dok-Dang Sewing Group through knowledge management as a guideline to develop and participatory management to develop patterns of business management for Ban Dok-Dang Sewing Group. The research plan was divided into five aspects: group management, marketing, production, financial accounting and marketing communications. The data were collected through villagers’ forums, interviews, small-group discussion, providing supplementary lessons, writing mind mapping, consumer surveys, group activities and questionnaires. The results revealed that patterns of business management were not clear, marketing did not meet target groups, products focused on lower market and financial transaction records were not correct. Providing supplementary lessons concerning business administration skills of participatory management helped the group develop a clear management structure, have a concrete marketing plan, develop marketing media and products for new target groups and record appropriate financial transactions for the group. Furthermore, the group could establish Ban Dok-Dang Sewing Group learning Center. That showed the group potentials obviously.

Downloads

How to Cite

นิลวรรณ เ., บุญมี ธ., ธาราพิทักษ์วงศ์ ศ., อ้วนสอาด ส., สุวรรณอาสน์ พ., & บุญมาประเสริฐ เ. (2012). การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน กลุ่มตัดเย็บบานดอกแดง ตำบลสง่าบาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 13(1), 25–39. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96086

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)