การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • บุษราภรณ์ มหัทธนชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96087

Keywords:

ระบบสารสนเทศ, ผลิตภัณฑ์, สะลวง, แม่ริม, OTOP, Information system, Product, Saluang, Maerim

Abstract

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ม ีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในชุมชน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช่ระบบสารสนเทศ และถ่ายทอดความรู้การใช้ระบบสารสนเทศให้กับชุมชนวิธีการดำเนินงานเป็นการวิจัยและพัฒนาโดยเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น จัดเวทีชุมชนเพื่อหาปัญหาการตลาด สร้างระบบสารสนเทศตามความต้องการของชุมชน เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบสารสนเทศคือโปรแกรมภาษา PHP และการจัดการฐานข้อมลโดยใช้โปรแกรม MySQL จากนั้นศึกษาความพึงพอใจของผู้!ช้ระบบสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้ระบบสารสนเทศแก่ชุมชน

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาทางการตลาดของชุมชนคือไม่มืทุนในการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์สินค้าออกสู่ตลาด ทำให้การจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จำหน่ายเฉพาะลูกค้าประจำ ดังจึงได้สร้างระบบสารสนเทศตามความต้องการของชุมชน โดยสามารถให้ชุมชนมาบริหารจัดการเพิ่มหรือปรับปรุงรายการสินค้าไต้ แสดงรายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้าตามต้องการ มืช่องทางในการติดต่อระหว่างลูกค้ากับผู้ขายไต้ เมื่อสร้างระบบสารสนเทศแล้วนำเครื่องมือแบบสอบถามมาทดสอบประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า การออกแบบระบบสารสนเทศมืความเหมาะสม และทดสอบจากผู้ใช้งานพบว่า ต้านข้อมูลนำเข้า ต้านการทำงานระบบ และต้านการแสดงผลลัพธ์มืความพึงพอใจมาก จากนั้นจัดกิจกรรมอบรมให้ชุมชนสามารถนำระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการรายการสินค้าเองไต้ นำเว็บไซต์มาลิงค์ในเว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและนำมาติดกับฉลากของสินค้า ทำให้ลูกค้าและผู้สนใจดูรายละเอียดสินค้าไต้ง่ายขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ได้

Development Information System to Promote OTOP Products in Tambon Saluang Amphur Maerim, Chiang Mai Province

The objective of development information system to promote OTOP products in Tambon Saluang Mae Rim, Chiang Mai Province is to analyze the problem of marketing products in the community. Development of information system to enhance promote OTOP products satisfy the user’s system and knowledge using information system to the community. Implementation of a participatory action research. By development of local products. The community forum for marketing issues. Developing information system to meet the needs of the community. Tools to develop an information system is the language PHP and database management programs is Mysql, study satisfaction of users of information systems by the use of questionnaires. And training activities to educate the community information system.

The results found that The problem is lack of fund to support of promoting the product to market. The products are mainly sold only to regular customers. Therefore, Develop information system to meet the needs of the community. The community was able to add or update a list of product management. Show details for customers as needed. Channels of contact between customers and vendors. When building a system information and to test the effectiveness of the system from the experts found. System design is appropriate and tested by all users found. The researcher found that the results are very satisfying. Then, Training for community can take care information systems to manage their inventory. The website link in web site of the Organization and to other Web sites relevant to the product label. Customers interested in more detail and more easily. Reduce the cost of promoting it.

Downloads

How to Cite

มหัทธนชัย บ. (2012). การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 13(1), 41–49. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96087

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)