การสืกษาการงอกของเมลด และการเจริญเติบโตของ ต้นกล้ากล้วยไม้สกุลแวนด้าฟ้ามุ่ยในอาหารดัดแปลง โดยใช้วุ้นมะพร้าวแทนวุ้นสำเร็จ

Authors

  • อัครสิทธ บุญส่งแท้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • วัชรี หาญเมืองใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96089

Keywords:

Seed Germination, Seedling Development, Vanda, nata de coco

Abstract

การศึกษาการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของต้นกล้า กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย (Vanda coerulea Lindl.) ที่เป็นสายพันธุป่า จากพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำการทดลองเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ้นนํ้ามะพร้าวในสภาพปลอดเชื้อ โดยนำเมล็ดกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Vacin and Went (1949) เปรียบเทียบกับสูตร Vacin and Went ดัดแปลงโดยใช้วุ้นนํ้ามะพร้าวแทนวุ้นสำเร็จ โดยทำการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 270 วัน เก็บข้อมูลทุกๆ 30 วัน พบว่าการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยบนอาหารสูตร Vacin and Went ดัดแปลงโดยใช้วุ้นนํ้ามะพร้าวแทนวุ้นสำเร็จ มีการงอกของเมล็ดสูงกว่าอาหารสูตร Vacin and Went (1949)โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 86.51±9.94% และ 62.82±8.35%ตามลำดับ ลำหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้ฟ้ามุ่ย พบว่า ต้นกล้ากล้วยไม้ฟ้ามุ่ย ที่เลี้ยงบนอาหารสูตรVacin and Went ดัดแปลงโดยใช้วุ้นนํ้ามะพร้าวแทนวุ้นสำเร็จ ในช่วงระยะเวลา 60-240 วัน มีการเจริญเติบโตมากกว่าอาหารสูตร Vacin and Went (1949) โดยมีค่าเฉลี่ย 1.46 เซนติเมตร และ 1.20 เซนติเมตร ตามลำดับ และเมื่อนำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติระหว่างอาหารทั้ง 2 สูตร พบว่า การงอกของเมล็ดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญส่วนการเจริญเติบโต เมื่อนำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติระหว่างอาหารทั้ง 2 สูตร พบว่า ไม,มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Study on Seed Germination and Seedling Development of Vanda coerulea Lindl. in Modified Medium by Nata De Coco Repress Agar.

Seed Germination and Seedling Development of Vanda coerulea Lindl. It was aimed to compare modified Vacin and Went (VW) media additional with nata de coco with vw, 1949 on plantlet regeneration. The germination of immature seed was compared between Vacin and Went (1949) and modified v w withnata de coco agar during the period of 270 days. The results showed that the average percentage of germination ratio modified v w were 86.51 ±9.94 % while vw was 62.82±8.35%, respectively. For seedling development the result showed that, within 60 to 240 days the average height of stems and length of roots the modified v w with coco agar were 1.46 cm, and vw were 1.20 cm, respectively. The data analysis showed that there are no statistically significant differences in seedling development.

Downloads

How to Cite

บุญส่งแท้ อ., & หาญเมืองใจ ว. (2012). การสืกษาการงอกของเมลด และการเจริญเติบโตของ ต้นกล้ากล้วยไม้สกุลแวนด้าฟ้ามุ่ยในอาหารดัดแปลง โดยใช้วุ้นมะพร้าวแทนวุ้นสำเร็จ. Community and Social Development Journal, 13(1), 51–60. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96089

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)