การสกัดวิตามินอีจากดิสทิลเลตของน้ำมันรำข้าว

Authors

  • ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96102

Keywords:

การสกัด, วิตามินอี, โท โค เพ่อรอล, ดิสทิลเลตของนํ้ามันรำข้าว, BHT, TBHQ และ BHAExtraction, Vitamin E, Tocopherol, Distillate of rice bran oil, TBHQ and BHA

Abstract

การสกัดวิตามินอีจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรำขาว ด้วยสัดส่วนของดิสทิลเลตต่ออะซิโตไนไตรล์เท่ากับ 1:4 (พ/V)
โดยวิธี winterization ที่อุณหภูมิ0 และ -20°c ตามลำดับ ทำบริสุทธสารสกัดที่ได้ด้วยการทำซาพอนิฟิเคชันแบบเย็น(cold saponification) วิเคราะห์หาปริมาณวิตามินอีด้วยเทคนิค Reversed-phase HPLC พบว่า ความเข้มข้นของวิตามินอี เท่ากับ 6,788.186+55.039 mg/kg สารสกัดวิตามินอีที่สกัดได้จากดิสทิลเลตของนํ้ามันรำข้าวเข้มข้น 0.1mg/kg มีค่า DPPH scavenging effect สูงที่สุดเท่ากับ 98.178±0.004% และมากกว่าแอลฟา-โทโคเพ่อรอลสังเคราะห์,BHT, TBHQ และ BHA ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และสามารถยับยั้งการเถิดเปอร์ออกซิเดชันของกรดลิโนเลอิกได้มากกว่า 90% ภายในเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อทดสอบโดยวิธี reducing power และ วิธี ferric thiocyanate นอกจากนี้ยังมีสมบัติต้านการเถิดออกซิเดชันและความสามารถในการจับอนุมูลอิสระซูเปอร์ออกไซด์มากกว่าแอลฟา-โทโคเพ่อรอลสังเคราะห์ BHT TBHQ และ BHA ตามลำดับ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

Extraction of Vitamin E from Distillate of Rice Bran Oil

The extraction of vitamin E from rice bran oil deodorizer distillate with distillate to acetonitrile ratios of 1:4 w/v by winterization at temperatures of 0 and -20°c respectively, purified extracted vitamin E by cold saponification. Vitamin E concentration in the extract was determined using Reversed-phase HPLC. The concentration of extracted vitamin E was 6,788.186+55.039 mg/kg. The maximum DPPH scavenging effect of 0.1 mg/kg extracted vitamin E was 98.178+0.004% and significantly (p<0.05) greater than synthetic
a-tocopherol, BHT, TBHQ and BHA respectively. According to the methods of reducing power and ferric thiocyanate, the extract with vitamin E concentration of 0.1 mg/kg could inhibit the peroxidation of linoleic more than 90% in 24 hours. The antioxidative properties and superoxide scavenging activity of the extracted vitamin E was significantly (p<0.05) greater than synthetic a-tocopherol, BHT, TBHQ and BHA respectively.Downloads

How to Cite

หน่อสุวรรณ ธ. (2012). การสกัดวิตามินอีจากดิสทิลเลตของน้ำมันรำข้าว. Community and Social Development Journal, 13(1), ุ61–79. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96102

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)