ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอร์เซ็นต์ ไขมันของประชาชนหญิงที่ออกกำลังกายด้วยการเต้น แอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2552

Authors

  • พรหมวสันต์ ทาโน คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ธงชัย เจริญทรัพย์มณี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96104

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอร์เซ็นต์ไขมันของประชาชนหญิงที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2552 กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนหญิงอายุ 31-35 ปี จำนวน 110 คน และอายุ 36-40ปี จำนวน 110 คนได้มาโดยการลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างไม่เป็นลัดส่วน (Non-proportional stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใชีในการวิจัยคือแบบทดสอบฮาร์วาร์ด สเต็ปเทสต์ (Harvard step Test) และเครื่องชั่งนํ้าหนักวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์ไขมัน (Body Fat Analyzer) รุ่นเอ็มที-10 (MT-10) และนำข้อมูลมาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของประชาชนหญิงอายุ 31-35 ปีที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2552 มีค่าเท่ากับ 80.04 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก และอายุ 36-40 ปี มีค่าเท่ากับ 77.29 คะแนน อยู่ในระดับดี 2) เปอร์เซ็นต์ไขมันของประชาชนหญิงอายุ31-35 ปี ที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2552 มีค่าเท่ากับ 26.33 อยู่ในระดับดีและอายุ 36-40 ปี เปอร์เซ็นต์ไขมัน มีค่าเท่ากับ 29.17 อยู่ในระดับปานกลาง 3) ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของประชาชนหญิงอายุ 31 -35 ปี ที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2552 อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 1.81 ระดับดี ร้อยละ 42.73 ระดับดีมาก ร้อยละ 41.82 และระดับดีเยี่ยม ร้อยละ13.64 4) ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตของประชาชนหญิงอายุ 36-40 ปี ที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี 2552 อยู่ในระดับตํ่า ร้อยละ 0.90 ระดับปานกลาง ร้อยละ 3.60 ระดับดีร้อยละ 47.30 ระดับดีมาก ร้อยละ 41.80 และระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 6.40 5) เปอร์เซ็นต์ไขมันของประชาชนหญิงอายุ 31-35 ปี ที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี 2552 อยู่ในระดับตาร้อยละ 10.90 ระดับปานกลาง ร้อยละ 71.80 ระดับเหมาะสม ร้อยละ 6.40 และระดับสูง ‘ป ร้อยละ 10.90 6)' ระดับเปอร์เซ็นต์ไขมันของประชาชนหญิงอายุ 36-40 ปี ที่ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปี 2552 ระดับต่ำ ร้อยละ 8.19 ระดับปานกลาง ร้อยละ 58.18 ระดับเหมาะสม ร้อยละ 18.18 และระดับสูงร้อยละ 15.45

Cardiovascular Endurance and Percent Fat of Aerobic Dance Exercised Female People in Chiangmai Municipal in 2009

The purpose of this research was to study the cardiovascular endurance and percent fat of aerobic dance exercised female people in Chiangmai Municipal in 2009. The 220 non-proportional stratified sampling samples were 110 of 31-35 years old female and 110 of 36-40 years old female. The research instrument was Harvard step Test and Body Fat Analyzer MT-10. The data were analyzed in to percentage, mean and standard deviation.

The results were found as follows: 1) The cardiovascular endurance’s mean of 31 -35 years old aerobic dance exercised female people in Chiangmai Municipal in 2009 was 80.04 or at the very good level, while in age 36-40 was 77.29 or at the good level. 2) the percent fat of 31 -35 years old aerobic dance exercised female people in Chiangmai Municipal in 2009 was 26.33 or at the good level, and 36-40 years old the percent fat was 29.17 or at the optimal level. 3) The cardiovascular endurance’s percentage of 31-35 years old aerobic dance exercised female people in Chiangmai Municipal in 2009 at the moderate level was 1.81 %, the good level was 42.73%, the very good level was 41.82%, and the excellent level was13.64%. 4) The cardiovascular endurance’s percentage of 36-40 years old aerobic dance exercised female people in Chiangmai Municipal in 2009 at the low level was 0.90%, at the moderate level was 3.60 %, at the good level was 47.30%, at the very good level was 41.80%, and at the excellent level was 6.40 %. 5) The percent fat’s percentage of 31 -35 years old aerobic dance exercised female people in Chiangmai Municipal in 2009 at the low level was 10.90%, at the optimal level was 71.80 %, at the moderate level was 6.40 %, at the high level was 6.40 %. 6) The percent fat’s percentage of 36-40 years old aerobic dance exercised female people in Chiangmai Municipal in 2009 at the low level was 8.19 %, at the optimal level was 57.18 %, at the moderate level was 18.18 %, at the high level was 15.45 %.

Downloads

How to Cite

ทาโน พ., เจริญทรัพย์มณี ธ., & ปลื้มสำราญ ธ. (2012). ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและเปอร์เซ็นต์ ไขมันของประชาชนหญิงที่ออกกำลังกายด้วยการเต้น แอโรบิกในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2552. Community and Social Development Journal, 13(1), 95–103. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96104

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)