ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2551

Authors

  • เศรษฐโชค สิริภักดีกุล คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ผาณิต บิลมาศ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96105

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชั้นที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2551 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายช่วงชั้นที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ปีการศึกษา 2551 จำนวน 335 คน ซึ่งได้มาโดยการลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) เครื่องมีอที่ใช่ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบทักษะฟุตบอลของณัฐวฒิ ปล้องเจริญ ประกอบด้วยการเดาะ ลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง การโหม่งลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลโด่ง การเลี้ยงลูกฟุตบอล การยิงประตฟุตบอล วิเคราะห์ขอมล โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสด คะแนนตาสุดฐานนิยม มัธยฐานและคะแนนที

ผลการวิจัยพบว่า

1. ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชั้นที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ปีการ ศึกษา 2551 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนตาสุด ฐานนิยม และมัธยฐานของ คะแนนในการทดสอบทักษะฟุตบอลแต่ละรายการตามลำดับเป็นดังนี้

1.1 ทักษะการเดาะฟุตบอล มีค่าเท่ากับ 38.30 ครั้ง 8.96 ครั้ง 65 ครั้ง 16 ครั้ง 36 ครั้ง และ 37 ครั้ง ตามลำดับ 1.2 ทักษะเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มีค่าเท่ากับ 24.04 ครั้ง 8.13 ครั้ง 50 ครั้ง 10 ครั้ง 25 ครั้ง และ 23 ครั้ง ตามลำดับ

1.3 ทักษะโหม่งลูกฟุตบอลเพื่อความแม่นยำมีค่าเท่ากับ 7.40 ครั้ง 1.41 ครั้ง 12 ครั้ง 4 ครั้ง 8 ครั้ง และ 7 ครั้ง ตามลำดับ

1.4 ทักษะการเตะลูกฟุตบอลโด่งเข้าวงกลมมีค่าเท่ากับ 11.53 ครั้ง 2.93 ครั้ง 20 ครั้ง 4 ครั้ง 12 ครั้ง และ12 ครั้ง ตามลำดับ

1.5 ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลเร็วอ้อมหลักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.61 วินาที 6 วินาที 55 วินาที 2 0 วินาที 31 วินาที และ 34 วินาที ตามลำดับ

1.6 ทักษะการยิงประตูเข้ากรอบมีค่าเท่ากับ 13.70 ครั้ง 2.31 ครั้ง 19 ครั้ง 7 ครั้ง 14 ครั้ง และ 14 ครั้ง ตามลำดับ

2. ระดับทักษะฟุตบอลของชายช่วงชั้นที่ 3 ในเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2551 รวมทุกรายการ มีเกณฑ์คะแนนที (T-Score) ดังนี้ ระดับทักษะสูงมาก มีค่าคะแนนที่ 65 คะแนนขึ้นไป ระดับสูง มีค่าคะแนนที่ 58-64 ระดับปานกลาง มีค่าคะแนนที 43-57 ระดับต่ำ มีค่าคะแนนที่ 36-42 ระดับต่ำมาก มีค่าคะแนนที่ 35

Football Skill Levels of Level 3 Mall Students in Chiangmai Educational Service Area in Academic Year 2008

The purpose of this research was to investigate football skill levels of level 3 male students in Chiang Mai Educational Service Area in Academic Year 2008. The stratified random sampling subjects were 335 male students. Nutthawut Plongcharoen’s Soccer Skill Test was used to collect data. The data were analyzed into mean, standard deviation, maximum and minimum scores, mode, median, and T-Score.

The results were found as follows:

1. Mean, standard deviation, maximum and minimum scores, mode and median of each football skill level were

1.1 Ball Controlling: 38.30, 8.96, 65, 16, 36, 37 times.

1.2 Wall Volleying: 24.04, 8.13, 50, 10, 25, 23 times.

1.3 Heading: 7.40, 1.41, 12, 4, 8, 7 times.

1.4 Aerial Kicking: 11.53, 2.93, 20, 4, 12, 12 times.

1.5 Speed-Zigzag Dribbling: 34.611 6, 55, 20, 311 34 second.

1.6 Shooting: 13.70, 2.31, 19, 7, 14, 14 times. 2. Norms (T-score) were as fallows : Very high = 65 and over High = 58-64 Medium = 43-57 Low = 36-42 Very = 35 and below

Downloads

How to Cite

สิริภักดีกุล เ., บิลมาศ ผ., & ปลื้มสำราญ ธ. (2012). ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2551. Community and Social Development Journal, 13(1), 105–114. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96105

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)