ความพึงพอใจของนสิต รป.ม. 13 ศูนยการศึกษาจันทบุรี ที่มีต่อการเรียนวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร

Authors

  • พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96109

Keywords:

ความพึงพอใจ, Satisfaction

Abstract

การศึกษาความพึงพอใจของนิสิต รป.ม. 13 ศูนย์การศึกษาจันทบุรีที่มีต่อการเรียนวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของนิสิต รป.ม. 13 ศูนย์การศึกษาจันทบุรีที่มีต่อการเรียนวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารโดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นิสิต รป.ม. 13 ศูนย์การศึกษาจันทบุรีจำนวน 94 คน เครื่องมีอที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุปได้ว่านิสิตที่เรียนวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารมีความพึงพอใจเรื่องด้านสื่อการเรียนการสอนและเอกสารอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจเป็นอันดับแรก รองลงมาคือเรื่องด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ด้านผู้สอนมีความพึงพอใจในระดับมาก และด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีความพึงพอใจในระดับมากแต่มีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย

ผลการศึกษาข้อเสนอแนะพบว่านิสิตมีข้อเสนอแนะให้ผู้สอนเพิ่มกิจกรรมระหว่างกลุ่มในชั้นเรียนให้มากขึ้นและไม่ควรมีการแบ่งงานกลุ่มมากเกินไป จนทำให้ผู้ร่วมทำงานจริง ๆ จะทำงานไม่ครบทุกคนเป็นข้อเสนอที่มีความถี่สูงสุด รองลงมาคือควรมีการเพิ่มเอกสาร หนังสือให้อ่านเพิ่มเติม เพื่อความเข้าใจง่ายในการเรียนวิชานี้และผู้สอนควรเพิ่มเทคนิคในการสอน เพื่อไมให้การเรียนเครียดจนเกินไปโดยมีความถี่เป็นอันดับสุดท้าย

MPA.13 Students’ Satisfaction of Studying Data Analysis for Public Administration Course at Chanthaburi Center.

The main purposes of this study “MPA.13 Students’ Satisfaction of studying Data Analysis for Public Administration Course at Chanthaburi Center” are ; 1) to find out MPA.13 Students’ Satisfaction of studying Data Analysis for Public Administration course at 13 Chanthaburi Center and 2) to find out the MPA.13 students’ suggestion on studying Data Analysis for Public Administration course at Chanthaburi Center. 94 MPA.13 students who have been studying Public Administration course at Chanthaburi Center are taken to be the population of this study. The data are gathered from questionnaires, using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation.

The results of data analysis reveal that MPA.13 students’ satisfaction of studying Data Analysis for Public Administration course is generally in high level. It can be concluded that: Firstly, communication and documentation used in studying Data Analysis for Public Administration course are in high level, and they become the first satisfaction for MPA.13 students. Secondly, the assessment and evaluation used in studying Data Analysis for Public Administration, lecturer’s behavior, and classroom activities are in high level, for the classroom activities are the last satisfaction. เท relation to MPA.13 students’ suggestion, it reveals that: Firstly, students suggest conducting more activities in the classroom including group working, work sharing, work responsibility, and participation of every individual, and these are the highest suggestion. Secondly, students suggest more documents so that they can be used to improve their knowledge, and new techniques should be used by the lecturers during lecturing in order to assist students learning and reducing stress, for new techniques should be used by the lecturers during lecturing is the lowest suggestion.

Downloads

How to Cite

เหลืองอลงกต พ. (2012). ความพึงพอใจของนสิต รป.ม. 13 ศูนยการศึกษาจันทบุรี ที่มีต่อการเรียนวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร. Community and Social Development Journal, 13(1), 141–148. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96109

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)