การจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มนํ้ายวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Authors

  • สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96123

Keywords:

น้ำอุปโภค, น้ำบริโภค, ทรัพยากรน้ำ, ลุ่มน้ำยวม

Abstract

โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มนํ้ายวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการทรัพยากรนาเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่มีความเหมาะสมกับชุมชนในพื้นที่ลุ่มนายวม โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า

รูปแบบการจัดการทรัพยากรนาเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เหมาะสมกับชุมชนประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การเพิ่มความตระหนักและความรู้ให้กับชุมชน ขั้นตอนที่ 2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาในชุมชนจากแหล่งนาที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยคุณภาพนาที่เป็นป้ญหามากที่สุด คือปริมาณเหล็กและแมงกานีส ซึ่งมีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอนที่ 3 การทำแผนที่และสำรวจแหล่งทรัพยากรนาสำหรับการอุปโภคบริโภคในชุมชนร่วมกัน ขั้นตอนที่ 4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบปรับปรุงคุณภาพนาแบบต่างๆ และขั้นตอนที่ 5 การทำแผนชุมชนในการปรับปรุงระบบนาสำหรับการอุปโภคบริโภค

This research involved the Water resource management for consumption and water supply in Yuam Watershed, Mae hong Son Province.The main objective of this project was to study of the model and the pattern for rectifying water quality for consumption and regulation the proper pattern for this community also emphasizing to use the participatory action research. The result has shown that

The pattern of Water resource management for consumption and water supply in Yuam Watershed consist of 5 steps, the first one was raising awareness and educating the community. The second step was analysis of water quality in water used for consumption in the community, the quantity of iron and Manganese in water from water was higher from standard value brought water couldn’t be used for daily life. The third step was mapping and survey of water resources for consumption in the community, The fourth step was organizing a workshop about improving water quality. The fifth step was the community plans to improve water systems for the consumption and water supply.

Downloads

How to Cite

นุ่มมีศรี ส. (2012). การจัดการทรัพยากรนํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มนํ้ายวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน. Community and Social Development Journal, 13(2), 169–184. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2012.96123

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)