การใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษ:การฬง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปืที่ 1

Authors

  • สุภาพรรณ คำไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2013.96150

Keywords:

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, ทักษะการฟ้ง-พูด ภาษาอังกฤษ, Brain-based learning activities, Listening-speaking skills

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟ้ง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และเพื่อศึกษาพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้น,ประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการใช้กิจกรรมการเรียนรู้!ดยใช้สมองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) อำเภอลันป่าตอง จังหวัดเขียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2555 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยกิจกรรมการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐาน จำนวน 18 แผนๆI ละ 1 แบบ ทดสอบความสามารถด้านการฟ้งและพูดภาษาอังกฤเษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และแบบประเมินพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการวิเคราะห์ใช้สถิติค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า ผลลัมฤทธึ๋ฃองทักษะการฟ้ง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมืนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีพัฒนาการพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น เมื่อเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

IMPLEMENTING BRAIN-BASED LEARNING ACTIVITIES TO DEVELOP LISTENING-SPEAKING SKILLS OF PRATHOMSUKSA 1 STUDENTS

This research was aimed to compare listening-speaking skills of Prathomsuksa 1 students before and after using Brain-Based Learning Activities and study the self-confidence of Prathomsuksa 1 students in using Brain-Based Learning Activities. The target group was 20 Prathomsuksa 1/1 students in the first semester of the academic year 2012 at Thungphabodratbamroong Municipality School, Sanpatong District, Chiang Mai. The experimental instrument used in this research were 1) 18 lesson plans using Brain-Based Learning Activities 2) listening-speaking skills test 3) Self-confidence evaluation form of Prathomsuksa 1/1 students. The data had been analyzed by using mean, percentage standard deviation and t-test.The result reveals that after using Brain-Based Learning Activities in the class Prathomsuksa 1/1 students had improved their listening-speaking skills. Their post-test scores were higher than the pre-test scores, which significant at .01 statistical levels and the self-confidence of students increased after using Brain-Based Learning Activities.

Downloads

How to Cite

คำไทย ส. (2013). การใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษ:การฬง-พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปืที่ 1. Community and Social Development Journal, 14(2), 73–83. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2013.96150

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)