การป้องกันโรคพยาธิแส้ม้าของนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Authors

  • อัญชลี กีฬาแปง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2014.96160

Keywords:

การป้องกันโรคพยาธิแส้ม้าของนักเรียนและผู้ปกครองแบบมีส่วนร่วม, Prevention whipworm disease students and parents

Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ การปฏิบัติตัวก่อนและหลังกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ตรวจพบไข่พยาธิและผู้ปกครองนักเรียน โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเซิงพรรณนากระบวนการเซิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการสังเกตพฤติกรรม

ผลการวิจัย พบว่า ก่อนอบรมนักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้เรื่องโรคพยาธิแส้ม้าอยู่ในระดับปานกลาง หลังอบรมอยู่ในระดับสูง มีเจตคติในระดับดี และการปฏิบัติตัวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนดำเนินการโดยการสร้างข้อตกลงร่วมกัน เพื่อทำกิจกรรมในวันสำคัญๆ ส่งเสริมการรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ สะอาด และผู้ที่เกี่ยวข้องควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญเรื่องการสร้างนิสัยในการบริโภค พฤติกรรมการป้องกันโรค รวมทั้งให้คำแนะนำ/เผยแพร่ประซาสัมพันธ์ความรู้ทางหอกระจายข่าว จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลและแนวทางในการศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ต่อไป

THE PREVENTION OF WHIPWORM AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS USING STUDENTS’ PARENT PARTICIPATION IN MOKJAMPAE SUBDISTRICT MUANG DISTRICT, MAEHONGSON PROVINCE

The objectives of this study were to study the levels of knowledge and to compare, attitude and health practice before and after the participative activities of the students’ parents. Samples of the primary school grade 4-6 students who whipworm eggs and their parents were enrolled in this study. Data was analyzed by using descriptive statistics. Participatory action research (PAR) and behavior observation were also conducted. The results of this study were as following. Before training, the students and parents had knowledge about whipworm disease in average level. After training, the knowledge of the students and parents were in high level, their attitude were in good level, and change in their health practice. Participation of the parents could be stimulated by making agreement in their activities of the important festivals and promotion of eating newly, well-cooked, of clean food. เท addition, the involved personnel should motivate the parents to realize the importance of consuming habit and preventive behavior, and should publicize the health knowledge through the news broadcast tower. Results of this study will be the information and directions for the other studies in new sample of populations.

Downloads

How to Cite

กีฬาแปง อ. (2014). การป้องกันโรคพยาธิแส้ม้าของนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. Community and Social Development Journal, 15(1), 5–13. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2014.96160

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)