การใช้ประโยชน์แม่น้ำและคุณภาพชีวิตของประซาซนริมแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน

Authors

  • สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ถาวร มาต้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พีรญา อึ้งอุดรภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2014.96166

Keywords:

การใช้ประโยชน์แม่นํ้าลี้, คุณภาพชีวิต, ประชาชนริมฝั่งแม่นํ้าลี้, Li river utility, Quality o f life, Peoples settled along the Li river

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์แม่นํ้าลี้และคุณภาพชีวิตของประซาซนที่อาศัยอยู่ริมฝืงแม่นํ้าลี้ จังหวัดลำพูน ใช้วิธีการศึกษาเซิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 364 ครัวเรือน รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเซิงพรรณนาและการวิเคราะห์สัมประสิทธึ๋สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษา พบว่า ประซาซนมีการใช้ประโยชน์แม่นํ้าลี้โดยรวมในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.73 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.57) ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.25) การใช้ประโยชน์แม่นํ้าลี้เพื่อการเกษตรมีความสัมพันธ์เซิงบวกกับระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(r = 0.307, P = 0.04) นอกจากนี้ยังพบว่า คุณภาพชีวิตของประซาซนริมฝืงแม่นํ้าลี้มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพเศรษฐกิจสังคม และลักษณะทางกายภาพของแม่นํ้าลี้

RIVER UTILITY AND THE QUALITY OF LIFE AMONG PEOPLE SETTLED ALONG THE LI RIVER, LAMPHUN PROVINCE

This study was aimed to investigate to the Li river utility and quality of life among people settled along the ม river, Lamphun Province. The study designed by cross sectional survey method. Questionnaires and focus group discussion were used as tools for data collecting. The numbers of sample sizes were 364 household. เท addition, data were analyzed by descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient.

The results showed that the all image of Li river utilities were moderate levels (mean = 2.73 ± 0.57). The total quality of life were moderate levels (mean = 3.26 ± 0.25). The river utilities for agriculture were significantly positive related with quality of life (r = 0.307, p = 0.04). Furthermore, this study found quality o f life among people settled along the Li River had been changed under economics , social, and physical property of the river.

Downloads

How to Cite

ใจเตี้ย ส., วโรดมรังสิมันตุ์ ช., มาต้น ถ., & อึ้งอุดรภักดี พ. (2014). การใช้ประโยชน์แม่น้ำและคุณภาพชีวิตของประซาซนริมแม่น้ำลี้ จังหวัดลำพูน. Community and Social Development Journal, 15(1), 51–58. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2014.96166

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)