รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Authors

  • ศิริสุข นาคะเสนีย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2014.96168

Keywords:

รูปแบบการเรียนรู้, นักศึกษา, Learning style, student

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จำแนกตามเพศ ชั้นปี และสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างที่ใข้ในการวิจัย คือ นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 240 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใซในการเก็บรวบรวมข้อยูล เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.7960 สถิติที่ใข้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม แบบร่วมมือ แบบพึ่งพา และแบบอิสระ อยู่ในระดับมาก นักศึกษาที่มืเพศ และสาขาวิชาแตกต่างกัน มีรูปแบบการเรียนรูไม่แตกต่างกัน และนักศึกษาที่เรียนชั้นปีแตกต่างกัน มีรูปแบบการเรียนรู้ แบบหลีกเลี่ยง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

THE LEARNING STYLES OF STUDENTS, FACULTY OF LIBERAL ARTS, RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN

The purposes of this research were to study and compare the learning styles of students of the Faculty of Liberal Arts, classified by gender, class level and major. The sample of 240 students selected by stratified random sampling method were of 2011 academic year in the second semester, Faculty of Liberal Arts. The instrument used for collecting data was questionnaires which had reliability 0.7960. Data were analyzed by using the percentage, mean, standard deviation, t-test, One Way ANOVA and multiple comparison test with Scheffe. The research findings were as follows: The students’ learning styles in participant, collaborative, dependent and independent were at a much level. Different genders and majors of students did not have an effect in learning styles. On the other hand, studentsbby class levels revealed the different avoidance learning style significantly at statistic level of 0.05.

Downloads

How to Cite

นาคะเสนีย์ ศ. (2014). รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. Community and Social Development Journal, 15(1), 73–84. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2014.96168

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)