ผลขอองอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ต่อสมบัติทางแสงและสมบัติเชิงกลของกระดาษสา

Authors

  • วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • จักรพันธ์ จอมแสนปีง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2014.96177

Keywords:

อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์, กระดาษสา, สมบัติเชิงกล, ค่าใช้จ่ายเพิ่ม, Nano Titanium Dioxide, Saa Paper, Mechanical Properties, Additional Cost

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติทางแสง สมบัติเชิงกลของกระดาษสา และวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายเพิ่มในการเติมอนุภาคดังกล่าวบนกระดาษสา สมบัติทางแสงที่ศึกษาเป็นสมบัติการกั้นแสงสีขาวและรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet: UV) ส่วนสมบัติเชิงกลที่ทดสอบ ได้แก่ สมบัติการต้านแรงดึงจนขาดการต้านการหักพับ การต้านแรงฉีกขาด และการต้านแรงดันทะลุ ผลการศึกษา พบว่า การเคลือบสารผสมของนํ้าตะโกและอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ทำให้สมบัติการกั้นแสงสีขาวและรังสี UV ดีขึ้น การเคลือบสารผสมซํ้าสองครั้งทำให้แรงดึงจนขาดมีค่าตํ่าสุด สมบัติการต้านแรงฉีกขาดและการต้านแรงดันทะลุดีฃึ้นตามจำนวนครั้งที่ทาเคลือบ แต่การเคลือบซํ้าทำให้สมบัติการต้านการหักพับลดลง การผสมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ปริมาณ 2 กรัม กับนํ้าตะโกปริมาณ 100 มิลลิลิตร เคลือบบนกระดาษสาหนึ่งครั้ง ทำให้ได้สมบัติเชิงกลที่เหมาะสมที่สุด การเติมอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ปริมาณ 1 กรัม ในนํ้าตะโก 100 มิลลิลิตร ทาเคลือบบนกระดาษสาหนึ่งตารางเมตรจำนวนหนึ่งครั้ง มีค่าใช้จ่ายประมาณ 5 บาท ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่พิจารณามูลค่าคงตัวของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

EFFECT OF NANO TITANIUM DIOXIDE ON SAA PAPER’S OPTICAL AND MECHANICAL PROPERTIES

This research was aimed to study the effect of Nano Titanium Dioxide (TiCr) on optical properties, mechanical properties and additional cost evaluation. White light and UV blocks were tested and defined as optical properties. Four mechanical properties tested were tensile strength, folding durance, tearing resistance and bursting strength. As a painting number of ebony mixed with Nano Titanium Dioxide solution on Saa Paper was increased, better block of both UV and white light were clearly seen. Twice of painting gave a maximum value of tensile strength. Rising of TiCr amount or number of painting madebetter values of tearing resistance and bursting strength, but folding durance was decline. It was found that one time of painting and 2 grams of Nano TiCr mixed with 100 milliliter of ebony solution was the optimum condition. Without taken any equipment cost, the additional cost of this optimum condition was around 5 baths per square meter of Saa Paper.

Downloads

How to Cite

ลักษมีวาณิชย์ ว., & จอมแสนปีง จ. (2014). ผลขอองอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ ต่อสมบัติทางแสงและสมบัติเชิงกลของกระดาษสา. Community and Social Development Journal, 15(2), 5–16. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2014.96177

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)