การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Authors

  • เจษฏาพล กิตติพัฒนวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

DOI:

https://doi.org/10.14456/rcmrj.2014.96185

Keywords:

ต้นแบบผลิตภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์, วิสาหกิจชุมชน, Product Prototype, Packaging, Community Enterprises

Abstract

การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเซิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์วิสาหกิจชุมซนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2) พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมซน และ 3) ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมซนและผู้สนใจ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์ โดยนำข้อมูลมาประกอบการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุกัณฑ์ที่สร้างขึ้น

ผลการวิจัย พบว่า ผู้แทนกลุ่มและกลุ่มวิสาหกิจชุมซนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 คน มืความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ในระดับน้อย ในขณะเดียวกันยังคงมืความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างซัดเจน ซึ่งองค์ความรู้จากการสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของชุมซน ได้แก่ 1) กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร ประกอบด้วย5 ผลิตภัณฑ์ 2) กลุ่มอาชีพเย็บผ้าและทอผ้า ประกอบด้วย 16 ผลิตภัณฑ์ 3) กลุ่มอาชีพของที่ระลึก ประกอบด้วย 4 ผลิตภัณฑ์และ 4) กลุ่มอาชีพงานกระดาษสา ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ โดยได้ทำการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับตัวแทนกลุ่มและกลุ่มวิสาหกิจชุมซนอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของชุมซนในรูปแบบใหม่ขึ้นมา จากนั้นให้ตัวแทนกลุ่มและกลุ่มวิสาหกิจประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า มืความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

THE DEVELOPMENT PROTOTYPE OF PRODUCTS AND PACKAGING OF COMMUNITY ENTERPRISE IN SANKAMPAENG DISTRICT, CHIANG MAI

This research was performed through a participatory action research method that had the following objectives: 1) investigating knowledge of handicraft products and packaging in community enterprises in the Sankampaeng District, Chiang Mai; 2) developing product and packaging prototypes for the community enterprises; and 3) transferring knowledge of product and packaging development to the community enterprises and other interested people. An interview and a questionnaire evaluating satisfaction were used to collect data for improving product design, product quality, and product packaging.

The results of this study showed that 50 group representatives of community enterprises in the Sankampaeng District, Chiang Mai have minimal understanding of product and packaging development, and they would clearly benefit from such understanding for product development purposes. The investigation revealed that knowledge inherited from ancestral community wisdom was associated with the following types of occupational product groups: 1) five food processing products; 2) sixteen sewing and weaving products; 3) four souvenir products; and 4) three mulberry paper products. The researcher had been working collaboratively with the community enterprises to develop new product prototypes and packaging, and evaluated the satisfaction of group representatives and community enterprises with respect to newly developed products and packaging. The results showed that community members were highly satisfied.

Downloads

How to Cite

กิตติพัฒนวิทย์ เ. (2014). การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. Community and Social Development Journal, 15(2), 101–114. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2014.96185

Issue

Section

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)