รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ

Main Article Content

มษ มร

บทคัดย่อ

คณะกรรมการวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2560


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์                                       ประธานกรรมการ


รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                                รองประธานกรรมการ


รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                            กรรมการ


รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน                              กรรมการ


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                                กรรมการ


รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ                                        กรรมการ


รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา                   กรรมการ


หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์         กรรมการและเลขานุการ

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร