เผยแพร่แล้ว: 2018-05-15

บทบรรณาธิการ: ศรัทธา

ดร.ประภาส พาวินันท์

ประวัติศาสตร์สเปนยุคกลาง Medieval Spains

ดร. โอฬาร พฤติศรัณยนนท์

193-200