บทบรรณาธิการ: ศรัทธา

Main Article Content

ดร.ประภาส พาวินันท์

บทคัดย่อ

ศรัทธา  “faith”  เป็นพลังที่ช่วยให้ความอยากได้สมความมุ่งมาดปรารถนา โดยเฉพาะศรัทธาที่เปี่ยมด้วยปัญญาทำให้มีแสงสว่างและเพิ่มกำลังนำพาความต้องการไปสู่เป้าหมาย ความศรัทธา                ที่ผ่านการวิเคราะห์ และพิสูจน์อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางจิตและทางกายภาพที่อยู่บนพื้นฐานของฐานองค์ความรู้ที่ปราศจากอคติ จึงจะเป็นศรัทธาที่แท้จริง บริสุทธิ์ และไม่ใช่สิ่งงมงาย มนุษย์ทุกคนต่างมีความศรัทธาของตน ต่างกันที่ว่า ความศรัทธาได้ผ่านกระบวนการคิดพิจารณาที่ถูกต้องแล้วหรือยัง?

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ