บทบรรณาธิการ: วัฒนธรรมภาษา

Main Article Content

ประภาส พาวินันท์

บทคัดย่อ

ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่มีการเรียนรู้ สืบทอด และเจริญงอกงาม เริ่มจากการใช้ภาษาท่าทางในการสื่อความหมาย และพัฒนาสู่ภาษาถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนในเวลาต่อมา  ภาษามีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตมนุษย์

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ