เผยแพร่แล้ว: 2018-07-05

นโยบายการจัดพิมพ์และการเผยแพร่

หน่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความและรูปแบบการอ้างอิง

หน่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์