The Feature and Future of Chinglish

Main Article Content

Surawate Tocharoen

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคต และสถานภาพของภาษาอังกฤษแบบจีนใน  โลกยุคปัจจุบัน โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 5 ส่วนได้แก่ (1) บทนำซึ่งว่าด้วยความเป็นมาของภาษาอังกฤษตระกูลต่าง ๆ ในโลก (2) ประวัติของภาษาอังกฤษแบบจีน (3) ลักษณะพิเศษทางภาษาของภาษาอังกฤษแบบจีน (4) ภาษาอังกฤษแบบจีนในสายตาของบุคคลภายนอก และ (5) อนาคตของภาษาอังกฤษแบบจีนในโลกยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้อ่านจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาอังกฤษตระกูลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิวัฒนาการและการเกิดภาษาอังกฤษแบบจีน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงลักษณะพิเศษและองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาอังกฤษแบบจีน อาทิเช่น สัทวิทยา คำศัพท์ และวากยสัมพันธ์ เป็นต้น บทความนี้ยังได้ยกตัวอย่างป้ายประกาศที่ใช้ในเหตุการณ์จริงรวมถึงเมนูอาหารที่สะกดด้วยภาษาอังกฤษแบบจีนที่มีลักษณะเฉพาะตัวทางภาษา โดยแสดงอยู่ในรูปแบบของตัวอักษรจีนและพินอิน นอกจากนี้บทความยังได้อธิบายสาเหตุที่ใช้ภาษาอังกฤษแบบจีนอย่างไม่ถูกต้องตามหลักภาษา ในตอนท้ายบทความมีการอภิปรายและคาดการณ์อนาคตของภาษาอังกฤษแบบจีน โดยคำอธิบายดังกล่าวอ้างถึงลักษณะของสังคมและเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน

Article Details

บท
บทความวิชาการ