ตัวเลขในนิทาน: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความหมายของตัวเลขในนิทานกริมม์ และนิทานพื้นบ้านไทย

Main Article Content

ดร. พัชรินทร์ ชัยวรรณ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทความนี้มุ่งศึกษาเปรียบเทียบความหมายของตัวเลขหรือจำนวนที่ปรากฏในนิทานกริมม์และนิทานพื้นบ้านไทย ซึ่งสามารถใช้แนวคิดทางคติชนวิทยามาอธิบายลักษณะและความหมายแฝงของตัวเลขต่าง ๆ ในนิทานพื้นบ้าน โดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรากฏ ลักษณะ และความหมายของตัวเลข จากนั้นทำการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนหรือแตกต่างกันในด้านความหมายของตัวเลขระหว่างนิทานกริมม์และนิทานพื้นบ้านไทยและอธิบายโดยใช้ตัวอย่างจากคติชนวิทยา ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า ความหมายของตัวเลขหรือจำนวนต่าง ๆ ในนิทานกริมม์และนิทานพื้นบ้านไทย มีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน อนึ่งการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความหมายของตัวเลข สามารถช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเชื่อของวัฒนธรรมเยอรมันและวัฒนธรรมไทยได้ดียิ่งขึ้น

Article Details

บท
บทความวิชาการ