ความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม (MALINET) กรณีศึกษาผู้ใช้บริการห้องสมุดในเครือข่ายฯ

Main Article Content

ดร. ภาธร นิลอาธิ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม (MALINET) กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตนักศึกษาและอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 7 แห่งของเครือข่าย MALINET จำนวน 586 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.82 ที่ทราบว่ามี (เคยใช้) บริการ MALINET โดยส่วนใหญ่ทราบว่ามีบริการ MALINET จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด/บรรณารักษ์ (ร้อยละ 25.68) รองลงมา คือ แผ่นพับ (ร้อยละ 22.96) และสื่อสังคม (ร้อยละ 12.08) ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการพบว่า สาเหตุที่ไม่เคยใช้บริการ เนื่องจากไม่ทราบว่ามีบริการ MALINET (ร้อยละ 52.25) และไม่สะดวกในการขอใช้บริการ (ร้อยละ 47.75) ด้านความต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ของ MALINET พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุด/ บรรณารักษ์ ของห้องสมุดใน  MALINET  สามารถให้ข้อมูลบริการต่าง ๆ ได้ (ร้อยละ 52.39) รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ (ร้อยละ 51.99) และสื่อสังคม (ร้อยละ 48.21) ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย