ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความและรูปแบบการอ้างอิง

Main Article Content

หน่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

บทคัดย่อ

การอ้างอิงแทรกในเนื้อเรื่อง ให้ใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี (name-year system) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และเลขหน้าของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อความนั้น

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร