พหุนัยของคำกริยาเคลื่อนที่ идти /idti/ - ходить /xodit/ ‘เดิน’ ในภาษารัสเซีย ตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน

Main Article Content

ศรีวรา ผาสุขดี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทความนี้ มุ่งศึกษาปรากฏการณ์พหุนัยของคำกริยาเคลื่อนที่ идти /idti/ - ходить /xodit/ ‘เดิน’ ในภาษารัสเซีย ว่าเป็นคู่คำกริยาเคลื่อนที่ด้วยเท้าที่มีหลายความหมายโดยพิจารณาจากความหมายต้นแบบเป็นเกณฑ์ตามแนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริชาน ตลอดจนความสัมพันธ์ของความหมายต่าง ๆ ข้อมูลที่นำมาใช้ในงานวิจัยมาจากแหล่งข้อมูลคลังภาษารัสเซียแห่งชาติ โดยเก็บตัวอย่างที่มีคำว่า идти /idti/ - ходить /xodit/ ปรากฏในประโยค ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า พหุนัยของคำกริยาเคลื่อนที่ идти /idti/ - ходить /xodit/ ‘เดิน’ เกิดขึ้นโดยมีลักษณะของการขยายความหมายเป็นอุปลักษณ์ ซึ่งเป็นอุปลักษณ์มโนทัศน์ มีการขยายความหมายจากการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตไปสู่สิ่งไม่มีชีวิต จากการเคลื่อนที่ทางกายภาพแสดงความหมายที่เป็นรูปธรรมไปสู่ความหมายที่เป็นนามธรรม โดยสามารถโยงความสัมพันธ์ระหว่างความหมายต้นแบบและความหมายขยายเป็นอุปลักษณ์นี้ได้

Article Details

บท
บทความวิจัย