การใช้คำยืมภาษาอังกฤษที่ผิดไวยากรณ์ในภาษาไทย

Main Article Content

รัชตพล ชัยเกียรติธร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


ภาษาไทยยืมคำภาษาอังกฤษมาใช้ในลักษณะของการยืมคำ แต่ไม่ได้นำระบบไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย ได้แก่ การเติมหน่วยคำผัน การใช้หน้าที่ของคำ และการสลับโครงสร้างคำ จึงทำให้คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยส่วนหนึ่งใช้ผิดระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเดิม ในทางตรงกันข้าม คำในภาษาไทยส่วนหนึ่งไม่ได้ใช้คำยืมภาษาอังกฤษ แต่เลียนระบบไวยากรณ์ด้านต่าง ๆ ของภาษาอังกฤษ จากลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ภาษาไทยมีคำศัพท์ใช้ในภาษาได้อย่างหลากหลายเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าคำศัพท์นั้นใช้ไม่ถูกต้องตามระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ตาม

Article Details

บท
บทความวิชาการ