ลักษณะเด่นของวรรณกรรมคำสอนประเภทโคลงสุภาษิตสมัยอยุธยา

Main Article Content

สาทิด แทนบุญ
มาลินี แทนบุญ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการนี้ เพื่อนำเสนอลักษณะเด่นที่แตกต่างหลากหลายของวรรณกรรมคำสอนประเภทโคลงสุภาษิตสมัยอยุธยา จากโคลงสุภาษิตไทย 3 เรื่อง ได้แก่ โคลงพาลี-สอนน้อง โคลงทศรถสอนพระรามและโคลงราชสวัสดิ์ โคลงพาลีสอนน้องมีเนื้อความเป็นคำสอน สั้น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อรับราชการ สอนในเรื่องหลักปฏิบัติในการถวายงานรับใช้องค์พระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างความเจริญให้แก่ชีวิต โคลงทศรถสอนพระราม มีเนื้อความเป็นคำสอนเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ ได้แก่ การปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยพระเมตตากรุณาและความยุติธรรม โคลงราชสวัสดิ์ มีเนื้อความเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของผู้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์ สอนในเรื่องการรับใช้พระองค์ท่านด้วยความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี โคลงสุภาษิตทั้ง 3 เรื่องสะท้อนการมองโลกในแง่ดี ปลูกฝังคนให้ประพฤติดีมีศีลธรรม ขยันทำงาน ตั้งใจรับราชการ มีความกตัญญูและความซื่อสัตย์ รวมทั้งเชื่อมั่นในวิถีปฏิบัติที่นำพาสู่ความเจริญ เพื่อความผาสุกของชีวิต นอกจากบทบาทดังที่กล่าวแล้ว หากกล่าวโดยสรุปบทบาทที่สำคัญอีกประการของวรรณกรรมคำสอนยังแฝงไว้ซึ่งบทบาทในเชิงวรรณศิลป์

Article Details

บท
บทความวิชาการ