การทบทวนวรรณกรรมกับการกำหนดโครงร่างงานวิจัยด้านการสื่อสาร

Main Article Content

ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์
พัน ฉัตรไชยยันต์
กิรติ คเชนทวา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การทบทวนวรรณกรรมถือเป็นทักษะสำคัญและเป็นการแสดงจุดยืนทางวิชาการของนักวิจัยบนพื้นที่อันหลากหลายและกว้างขวางทางวิชาการ การทบทวนวรรณกรรมเป็นการนำเสนอความเกี่ยวข้องระหว่างงานวิจัยที่กำลังจัดทำกับงานวิจัยในอดีต ข้อถกเถียงทางวิชาการที่เป็นเหตุเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ของนักวิจัยจะทำให้ประเด็นหัวข้อวิจัยและแนวทางในการดำเนินการวิจัยมีความสมเหตุสมผลน่าเชื่อถือและนำไปสู่คุณภาพของงานวิจัย  บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ และจุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมที่นำมาใช้ในการกำหนดโครงร่างของงานวิจัยด้านการสื่อสาร บทความนี้พัฒนาขึ้นจากการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลผ่านงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมและการวิจัยด้านการสื่อสาร ผลการสังเคราะห์ของผู้เขียนพบว่า จุดประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมในการกำหนดโครงร่างงานวิจัยด้านการสื่อสารสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประการ ได้แก่ (1) การทบทวนวรรณกรรมเพื่อกำหนดที่มาและความสำคัญของปัญหา (2) การทบทวนวรรณกรรมเพื่อออกแบบกรอบแนวคิดในการวิจัย (3) การทบทวนวรรณกรรมเพื่อออกแบบระเบียบวิธีวิจัย และ (4) การทบทวนวรรณกรรมเพื่อขยายองค์ความรู้โดยบูรณาการกับศาสตร์อื่น โดยผู้เขียนได้อธิบายและยกตัวอย่างงานวิจัยที่มีการทบทวนวรรณกรรมตามจุดประสงค์ดังกล่าวประกอบ

Article Details

บท
บทความวิชาการ