บทอ่านในหนังสือเรียนภาษาไทยกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

Main Article Content

ปราโมทย์ สกุลรักความสุข

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเนื้อหาของบทอ่านในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานภาษาไทย วิวิธภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยพบว่าเนื้อหาของบทอ่านในหนังสือเรียนดังกล่าวมีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านสถานการณ์หรือบทบาทของตัวละครในบทอ่านต่าง ๆ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กระทรวงศึกษาธิการ


ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน จึงนับได้ว่าบทอ่านในหนังสือเรียนภาษาไทยมีบทบาทสำคัญ                  ในฐานะเป็นสื่อการสอนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนนอกเหนือจากการให้ความรู้


เกี่ยวกับหลักและการใช้ภาษาไทย โดยผู้สอนสามารถนำตัวละครหรือเหตุการณ์เรื่องราว                       ในบทอ่านมาเป็นตัวแบบด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

Article Details

บท
บทความวิจัย