การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ: กรณีศึกษาลุ่มน้ำท่าจีนและลำน้ำสาขา

Main Article Content

นิภาพรรณ เจนสันติกุล

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาลุ่มน้ำท่าจีนและลำน้ำสาขารวมทั้งความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการจัดการภัยพิบัติ (น้ำท่วม น้ำแล้ง) ในลุ่มน้ำท่าจีน และลำน้ำสาขา การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จำนวน 20 ราย และการศึกษาจากเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัญหาของลุ่มน้ำท่าจีนและลำน้ำสาขา ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของคุณภาพนํ้า การรุกลํ้าของนํ้าเค็มในแม่นํ้าท่าจีน การขาดแคลนน้ำจืดเพื่อทำการเกษตรในฤดูแล้ง และ (2) ลักษณะของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคีที่เกี่ยวข้องแบบเครือข่ายเชิงพื้นที่ซึ่งมีการระบุกลไกการทำงานขององค์กรผู้ใช้น้ำที่มีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น้ำ และความไม่เป็นธรรมในเชิงพื้นที่

Article Details

บท
บทความวิจัย