การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลของผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล ภาษาอังกฤษ-ไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Main Article Content

ธัญญรัตน์ ปาณะกุล

บทคัดย่อ

จุดประสงค์หลักในงานวิจัยครั้งนี้มี 4 ประการ ได้แก่ (1) เพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดใน                 การแปลของผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปล ภาษาอังกฤษ-ไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2) เพื่อศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาการแปลของนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว และ (3) เพื่อศึกษาวิธีการเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะการแปลของนักศึกษา การเก็บข้อมูลรวบรวมจากกลุ่มผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 26 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 คน มีการนำบทสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลโดยการคำนวณหาค่าร้อยละ ผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดสรุปได้ว่า ผู้สอบคัดเลือก 26 คน แปลผิดทั้งหมด 552 ครั้ง จำแนกข้อผิดพลาดได้เป็น 14 ประเภท เกิดจากสาเหตุใหญ่ 3 สาเหตุคือปัญหาด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ปัญหาด้านคลังความรู้ ปัญหาด้านหลักการแปล ผู้สอบคัดเลือก 26 คน แบ่งเป็นกลุ่มสอบผ่านข้อเขียน 14 คน และกลุ่มสอบไม่ผ่านข้อเขียน 12 คน โดยกลุ่มสอบไม่ผ่านข้อเขียนทำข้อผิดพลาดในการแปล 14 ประเภทมากครั้งกว่ากลุ่มสอบผ่านข้อเขียน อนึ่ง ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สรุปได้ว่า  นักศึกษาสรุปปัญหาการแปลที่พบเรียงตามลำดับความสำคัญ 


และปริมาณที่ทำผิดจากมากไปหาน้อย 7 ปัญหาด้วยกัน และนักศึกษาเสนอวิธีการแก้ปัญหาการแปลโดยแบ่งแต่ละปัญหาเป็นปัญหาย่อยและเสนอวิธีแก้ไขเป็นขั้นตอน รวมทั้งเสนอแนะสาเหตุของข้อผิดพลาดเหล่านั้น ลำดับขั้นตอนในการแก้ไขและแผนการแก้ไขในระยะสั้นและระยะยาว

Article Details

บท
บทความวิจัย