เผยแพร่แล้ว: 2020-07-12

faith

ประภาส พาวินันท์

แนวทางการพัฒนาความสุขให้แก่ชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก

สุเมษย์ หนกหลัง, จิตรา ดุษฎีเมธา, ปริชัย ดาวอุดม, ณัชวดี จันทร์ฟอง

57-68

Policy and distribution

ประภาส พาวินันท์