กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย

Main Article Content

วรพจน์ รักธรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องกลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย เป็นการสร้างและทดสอบโมเดลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับบริบทของบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งปัจจัยทางด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมและ         ทิศทางการพัฒนาประเทศ ก่อนสรุปเป็นโมเดลกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทยเพื่อทำการทดสอบเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 38 ข้อ มีคำถามปลายเปิด 1 ข้อ ประชากร คือ คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาที่เป็นสมาชิกของ สคบท. รวม 61 สถาบัน ส่งแบบสอบถามโดยวิธีแบบสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และ Snowball ในเดือนมกราคม 2562 ได้กลับคืน 98 ชุด คิดเป็นร้อยละ 32.7 ใช้สถิติเชิงอนุมานในการทดสอบโมเดลกลยุทธ์ มีตัวแปรทั้งหมด 9 ตัวแปร เป็นตัวแปรต้น 8 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว และมีตัวแปรต้นทางประชากรศาสตร์อีก 6 ตัว ทดสอบสมการเชิงเส้น และ One-way ANOVA พบว่า (1) งบประมาณวิจัยที่พอเพียง (2) การพัฒนาด้าน การเรียนการสอนต่าง ๆ และ (3) คุณภาพของบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัย คือ หัวใจในการพัฒนาบัณฑิตศึกษาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศมากขึ้นมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การทดสอบตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ทั้งหมด 6 ตัว กับการมีส่วนร่วมโดยใช้ One-way ANOVA ไม่พบว่ามีความแตกต่าง จึงสรุปได้ว่า ผลวิจัยโมเดลกลยุทธ์โดยสถิติอนุมานเป็นไปตามที่เสนอและสามารถนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้กับบัณฑิตวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย