เผยแพร่แล้ว: 2020-07-12

การศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

นพปฎล ธาระวานิช, นงเยาว์ ชาญณรงค์, พัณณ์กรณ์ อุโฆษบวรฤชัย

89-104

รำโหม่งส่วยยี

ยุทธพงษ์ จีโนสวัสดิ์, ชนัย วรรณะลี, พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์

120-148

จริยธรรม

ประภาส พาวินันท์