การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านโคกพะไล ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

วิศวมาศ ปาลสาร
สำราญ ธุระตา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านโคกพะไล ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (2) เพื่อศึกษาองค์ความรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านโคกพะไล ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ และ (3) เพื่อค้นหาการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านโคกพะไล ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก สนทนากลุ่ม การวิจัยเอกสาร และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่า ป่าชุมชนบ้านโคกพะไลกำลังเผชิญกับปัญหา    3 ประการ ได้แก่ (1) ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า (2) ปัญหาการใช้ประโยชน์จากป่า และ  (3) ปัญหาการทิ้งขยะในป่าชุมชน และพบองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 3 ประการ ได้แก่ (1) องค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน (2) องค์ความรู้ความเชื่อเกี่ยวกับศาลปู่ตาในป่าชุมชน และ (3) องค์ความรู้ความเชื่อเกี่ยวกับถ้ำปูนในป่าชุมชน คณะผู้วิจัยและประชาชนในชุมชนบ้านโคกพะไลได้นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน คือ (1) การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมและความเชื่อท้องถิ่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านโคกพะไล (2) การตั้งกฎ กติกา การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน และ (3) สร้างการป้องกันและควบคุมไฟป่าของชุมชนบ้านโคกพะไล ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงทำให้ชุมชนได้มองเห็นคุณค่าและความสำคัญของการนำวัฒนธรรม ความเชื่อท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการจัดการป่าชุมชนด้วยตนเอง

Article Details

บท
บทความวิจัย