เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 โดย พรรณเพ็ญ เครือไทย

Main Article Content

รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

บทคัดย่อ

หนังสืออักษรไทยนิเทศเป็นผลงานของ พรรณเพ็ญ เครือไทย อดีตนักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


เนื่องจากในคำนำของหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้ระบุว่าหนังสือเล่มนี้พิมพ์มาจากงานวิจัย  หากแต่ในเนื้อหา พรรณเพ็ญ  เครือไทย (2545, หน้า 12, 14-15) ได้ใช้สรรพนามแทนผู้เขียนว่า “ผู้วิจัย” และปรากฏหัวข้อ “อักษรไทยนิเทศที่ใช้ในการศึกษาวิจัย” ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้วิจารณ์เชื่อได้ว่า  หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงจากงานวิจัย

Article Details

บท
บทวิจารณ์หนังสือ

References

กรรณิการ์ วิมลเกษม. (2524). อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
กรรณิการ์ วิมลเกษม. (2533). โคลงมังทราฉบับจาร พ.ศ. 2381. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี.
จิตร ภูมิศักดิ์. (2535). ความเป็นมาของคำสยามไทย ลาว และ ขอม และลักษณะของสังคมของชื่อชาติ ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพ ฯ: เคล็ดไทย.
นัยนา โปร่งธุระ. (2525). อักษรธรรมลานา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธวัช ปุณโณทก. (2522). อักษรไทยน้อย: การศึกษาด้านอักขรวิทยา. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ประเสริฐ ณ นคร. (2516). โคลงนิราศหริภุญไชย. กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์.
พรรณเพ็ญ เครือไทย. (2525). โคลงพรหมทัต: การศึกษาเชิงวิจารณ์. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร
พรรณเพ็ญ เครือไทย. (2539). โคลงพื้นวัดพระสิงห์ เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิจัยสังคม.
พรรณเพ็ญ เครือไทย. (2545). อักษรไทยนิเทศ. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิจัยสังคม.
สิงฆะ วรรณสัย. (2522). โคลงเรื่องมังทรารบเชียงใหม่. เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือเชียงใหม่.
อดุลย์ ตะพัง. (2559). ภาษาและอักษรไทยเหนือ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
อุดม รุ่งเรืองสรี. (2529). โคลงอมรา. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ฮันส์ เพนธ์ และศรีเลา เกษพรหม. (2548). ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 10. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิจัยสังคม.
ฮันส์ เพนธ์, ศรีเลา เกษพรหม และอภิรดี เตชะศิริวรรณ. (2549). ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 11. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถาบันวิจัยสังคม.
อักษรล้านนา. (2020). สืบค้นจาก http://www.sri.cmu.ac.th/~elanna/elanna47/public_html/lang/lang2.html#lang3