เผยแพร่แล้ว: 2020-09-14

บทบรรณาธิการ: ตำนานคนอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาส พาวินันท์