การปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษาโครงการศึกษาต่อเนื่อง 2 + 2 และ 3 + 1 ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต

Main Article Content

ณัฐฌาภรณ์ เดชราช , ปิยวรรณ เพ็งนรพัฒน์ และ ปัถต์ ยอดระบำ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต โครงการศึกษาต่อเนื่อง 2 + 2 และ 3 + 1 ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต และเพื่อกำหนดแนวทางให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจศึกษาต่อในโครงการศึกษาต่อเนื่อง 2 + 2 และ 3 + 1 ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จำนวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม โดยสัมภาษณ์นักศึกษาในโครงการศึกษาต่อเนื่อง 2 + 2 และ 3 + 1

Article Details

บท
บทความวิจัย