เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

สาส์นจากคณบดี

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

บทนำ

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

รุ่งภัสสรณ์ ศรัทธาธนพัฒน์

การดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จันทกานต์ สิทธิราช, ธนพร หมูคำ, ศรีวิไล พลมณี, ประเทือง ทินรัตน์

23-48

ความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทยของสถานประกอบการ จังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา

พรโชค พิชญ อู๋สมบูรณ์, อุดมลักษณ์ ระพีแสง, ธฤษวรรณ บัวศรีคำ และปิยะพรรณ มีสุข

97-114