การใช้นวหรคุณตามแนวทางของ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสํวโร) ในการปรับสมดุลธาตุและรักษาโรค

Main Article Content

ธนิษฐา ทรรพนันทน์, พระมหาอดิเดช สติวโร

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนำหลักนวหรคุณตามแนวทางของสมเด็จพระอริยวงษญาณสมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสํวโร) มาทดลองกับอาสาสมัครจำนวน 10 รูป/คน ในการใช้รักษาตนเอง ทั้งในกรณีการปรับสมดุลธาตุ และการรักษาอาการเจ็บป่วยพบว่า หลังการฝึกนวหรคุณแล้ว ธาตุในร่างกายมีความสมดุลขึ้น อาการนอนไม่หลับ ความเครียด ปวดศีรษะแบบไมเกรนลดลง รวมทั้งอาการเกี่ยวกับระบบท้องเช่น กรดไหลย้อน อาการไม่สบายท้องก็ลดลงด้วย ในด้านจิตใจพบว่า การปฏิบัติกัมมัฏฐานร่วมกับการเดินธาตุแบบนวหรคุณ ทำให้จิตใจสงบประณีต ปล่อยวางได้มากขึ้น ส่วนในทรรศนะของหัตถเวชแผนโบราณพบว่า มีความเป็นไปได้ในการใช้แผนนวดแบบหัตถเวชแผนโบราณร่วมกับหลักนวหรคุณ ตามแนวทางของสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสํวโร) โดยหมอนวดที่จะฝึกนวหรคุณ จะต้องเป็นบุคคลที่มีศีล และมีพรหมวิหารธรรม เมื่อผ่านการฝึกนวหรคุณแล้ว จะมีความเข้าใจในการส่งพลังจิต ผ่านมือที่นวดไปยังผู้ป่วยตามจุดต่าง ๆ และทำให้ผู้ป่วยหายจากอาการไม่พึงประสงค์บางอาการได้ โดยไม่ต้องใช้ยา

Article Details

บท
บทความวิจัย