ว่าด้วยทฤษฎีความรักของซาร์ท

Main Article Content

เบญจ์บรรพต โพธิ์เกตุ

บทคัดย่อ

          ในบทความนี้ ผู้เขียนจะพูดถึงทฤษฏีความรักของซาร์ท และบทวิพากษ์ของโอลิเวอร์ต่อทฤษฏีนี้ ผู้ เขียนจะเริ่มจากการนำเสนอทฤษฏีของซาร์ทว่าด้วยการดำรงอยู่ของมนุษย์ในภาพรวม เพื่อเป็นฐานในการทำความเข้าใจทฤษฏีความรักของซาร์ทและข้ออ้างของซาร์ทว่าด้วยความล้มเหลวของความรัก ก่อนจะ อธิบายถึงทฤษฏีความรักของซาร์ทโดยตรง หลังจากนั้น ผู้เขียนจะนำเสนอบทวิพากษ์ของ เคลลี่ โอลิเวอร์ต่อ ทฤษฏีความรักของซาร์ท และนำเสนอทฤษฏีความรักของโอลิเวอร์ ซึ่งเป็นการคิดใหม่เกี่ยวกับความรัก ใน ทิศทางเดียวกับซาร์ท แต่ใช้ความเข้าใจเรื่องสายตาและความรักของอิริกาเรย์เข้ามาเสริม โอลิเวอร์/อิริกาเรย์ แก้ไขความเข้าใจถึงความรักแบบของซาร์ท ซึ่งมองความรักในฐานะความปราถนาถึงความเป็นหนึ่งเดียว ระหว่างสายตาของคนรัก กับการดำรงอยู่ของเรา มาเป็นความรักในฐานะการมอบสายตาที่ยอมรับความเป็น อื่นของคนรัก ท้ายที่สุด ผู้เขียนจะตั้งคำถามต่อทฤษฏีของโอลิเวอร์/อิริกาเรย์ โดยจะชี้ว่า คำอธิบายถึง ความรักในฐานะการตระหนักถึงความเป็นอื่น ล้มเหลวที่จะทำความเข้าใจการพยายามเข้าหากันของคนรัก หลังจากการตระหนักถึงความเป็นอื่นระหว่างพวกเขา

Article Details

บท
บทความวิชาการ