คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2564)

Main Article Content

กองบรรณาธิการ

บทคัดย่อ

          วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ทั้งนี้อาจจะมีวารสารฉบับพิเศษ (Special issue)  หรือฉบับที่ตีพิมพ์บทความจากการประชุมวิชาการ (Conference proceeding)   ผู้เขียนทุกท่านสามารถส่งบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้แก่  ภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี  คติชนวิทยา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ปรัชญา  ประวัติศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มาขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ได้ตลอดทั้งปี

Article Details

บท
เกณฑ์การตีพิมพ์ลงในวารสาร